Om elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, som samverkar i ett tvärprofessionellt team.

För elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola finns elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, som samverkar i ett tvärprofessionellt team.

Den breda kompetensen gör det lättare att tidigt planera det klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande arbetet och att kontinuerligt följa upp, utvärdera och analysera genomförda åtgärder. En viktig del är att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå.

Samarbete

Elevhälsan har ett nära samarbete med skolans övriga medarbetare och med vårdnadshavare för att utveckla dialog och skapa en tillitsfull relation. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan skolan även ta stöd av andra. Det kan till exempel vara ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och polisen. Målet för samverkan är att åtgärder skapas utifrån en helhet för eleven. En utgångspunkt är att elev och vårdnadshavare involveras i arbetet.

Louise Saarela

Skolsköterska

Arbetsrum plan 1

Christina Sandgren

Skolkurator

Arbetsrum plan 1

Uppdaterad: